Aangifte doen voor 1 mei

U hebt tot 1 mei de tijd voor uw aangifte 2014.

Hebt u voor 15 april 2015 aangifte gedaan? Dan krijgt u voor 1 juli bericht van ons.

Doet u aangifte tussen 15 april en 30 april 2015? Dan proberen wij u ook voor 1 juli bericht te sturen.

Lukt het u niet voor 1 mei aangifte te doen? Vraag dan voor die datum uitstel aan. U krijgt uitstel tot 1 september.

Doet u aangifte op of na 1 mei? Wij doen ons best om u bericht te sturen binnen 3 maanden nadat wij uw aangifte hebben ontvangen. 

Afkomstig van de belastingdienst.

Vrijwillig verzekeren voor de WIA?

Als iemand geen werknemer is, kan hij zich onder voorwaarden, vrijwillig verzekeren voor de WIA. Hij krijgt dan een WIA-uitkering als hij na 2 jaar ziekte nog niet kan werken. Voorwaarde is dat hij ten minste 35% arbeidsongeschiktheid is.
Voorwaarden vrijwillige WIA-verzekering
De desbetreffende persoon heeft nog geen AOW-uitkering.
Daarnaast voldoet hij aan 1 van de volgende voorwaarden:
· Hij begint een eigen bedrijf.
· Hij is meewerkend echtgenoot of partner van een startende ondernemer.
· Hij is directeur-grootaandeelhouder.
· Hij heeft zijn werk tijdelijk onderbroken.
· Hij is alfahulp of (huishoudelijke) hulp bij een particulier en hij werkt minder dan 3 dagen per week.
· Hij gaat in het buitenland werken.
Afsluiten vrijwillige WIA-verzekering
De vrijwillige verzekering moet worden afgesloten bij het UWV. Dit moet in beginsel binnen 13 weken nadat de verplichte verzekering is afgelopen. Of binnen 13 weken nadat iemand aan het werk is gegaan. 

Wiebes: geen laag btw-tarief voor digitale kranten en boeken

Het niet kunnen toepassen van het verlaagde btw-tarief op digitale kranten kan, net zoals bij digitale boeken, niet nationaal rechtelijk kan worden opgelost.
Dat antwoordt staatssecretaris Wiebes (Financiën) op vragen van de Tweede Kamer.
Wiebes: ‘Voor een oplossing is een wijziging van Btw-Richtlijn 2006/112/EG nodig. Het probleem van de digitale kranten kan onder de bestaande Uniewetgeving in Nederland ook niet worden opgelost door deze in een separaat artikel of in een afzonderlijke tabelpost op te nemen, zoals in België het geval is.
België kent naast het reguliere verlaagde tarief voor boeken en tijdschriften van 6% een afzonderlijk verlaagd tarief van 0% voor dag- en weekbladen. Het gaat daarbij om overgangsrecht dat bij de afschaffing van de fiscale grenzen in de EU specifiek voor België is vastgelegd in de Uniewetgeving en dat bovendien alleen geldt voor niet-digitale kranten.
Zodanig overgangsrecht geldt niet voor Nederland. Er is in die zin dan ook geen discrepantie tussen de implementatie van de Btw-richtlijn in Nederland ten opzichte van België. België mag van de Btw-richtlijn een nultarief hanteren voor niet-digitale dag- en weekbladen en Nederland niet.
Voordat de Btw-richtlijn kan worden gewijzigd, dient de Europese Commissie – die als enige initiatiefrecht heeft – met een richtlijnvoorstel te komen, maar voor de Commissie staat (nog) niet op voorhand vast staat dat de levering van boeken en kranten op fysieke dragers en het langs elektronische weg verkrijgen van deze producten voor de btw gelijke prestaties zijn.'

Belastingdienst roept ondernemers op eerder btw-aangifte te doen

Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst:
'Inmiddels hebben er meer dan 7 miljoen mensen hun aangifte inkomstenbelasting 2014 gedaan. Voor particulieren die geen uitstel hebben aangevraagd vervalt de inzendtermijn op 30 april. Dat is ook het einde van de aangiftetermijn voor diverse ondernemersbelastingen. Door de samenloop met de particuliere aangifte inkomstenbelasting wordt er gedurende eind april veel drukte verwacht op de website van de Belastingdienst. Om te voorkomen dat ondernemers inlogproblemen ondervinden en daardoor te laat aangifte doen en betalen, worden ondernemers nu opgeroepen eerder dan normaal aangifte te doen.
Vandaag en morgen stuurt de Belastingdienst een bericht naar ondernemers die hebben aangegeven door de Belastingdienst geïnformeerd te willen worden via e-mail. Daarin wordt gevraagd aan ondernemers die voor 1 mei aangifte moeten doen om de aangifte vóór 24 of 27 april in te sturen. De e-mail maakt duidelijk dat de eventuele betalingen niet gelijktijdig met de aangifte hoeven te gebeuren. Voor de Belastingdienst is het belangrijk dat de verschuldigde omzetbelasting in ieder geval op 30 april 2015 op de rekening van de Belastingdienst staat.
Naast het verzoek ruim op tijd aangifte te doen geeft de Belastingdienst in de e-mail de ondernemer nog diverse tips:
• ’s Ochtends, ’s middags tussen 15.00 en 18.00 uur en ’s avonds ná 22.00 uur is het meestal wat rustiger op onze site. Dat zijn over het algemeen de beste momenten om aangifte te doen.
• Hebt u aangifte gedaan en moet u betalen? Via internetbankieren kunt u uw betaling inplannen zodat het geld pas aan het eind van maand wordt overgemaakt.
• Download onze Btw-Alert in de appstore. Hiermee hebt u uw betalingskenmerk bij de hand op het moment dat u gaat betalen. Ook zet deze app herinneringen in uw agenda.
• Volg ons Twitteraccount @BDzakelijk en krijg nog meer tips voor uw administratie en aangifte.
• Doet u als ondernemer aangifte inkomstenbelasting? Gebruik dan onze nieuwe Aangiftehulp Inkomstenbelasting voor ondernemers. Hier vindt u handige toelichtingen en hulpmiddelen voor uw aangifte.'

Wiebes tevreden over aangebrachte wijzigingen oldtimerregeling

Bij de behandeling van het Belastingplan 2015 is door de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel, opgenomen in het Belastingplan 2014.
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft toen toegezegd de Kamer in 2015 te informeren over de budgettaire opbrengst en de milieueffecten van de oldtimermaatregel.
In een brief aan de Kamer concludeert Wiebes dat de maatregel het verwachte effect heeft gehad op de samenstelling (verjonging) van het Nederlandse wagenpark en de verbetering van de luchtkwaliteit.
Ook de budgettaire opbrengst van deze maatregel is aanzienlijk, aldus Wiebes.

Aanpassing duur WW

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publieke WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon.
Mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, krijgen met deze maatregel te maken. Wordt iemand op 1 januari 2016 ontslagen, dan kan hij nog maximaal 37 maanden WW krijgen. Krijgt iemand op 31 december 2015 ontslag, dan is maximale WW-duur nog 38 maanden.Aanpassing opbouw WW
Het kabinet gaat vanaf 1 januari 2016 ook de opbouw van WW-rechten aanpassen. Werknemers bouwen in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die al zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand.
Deze maatregel gaat gelden voor mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen.

Is een (verlies op een) renteswap aftrekbaar?

Veel ondernemers lenen om investeringen te kunnen doen. Vaak betreft het een langlopende lening met een variabele rente. De renterisico’s van zo’n lening dekten zij in het verleden vaak af met een financieringsovereenkomst met een renteswap. Daarbij kan een variabele rente worden geruild tegen een vaste rente en omgekeerd. Door rentefluctuaties is de kans groot dat de waarde van de financieringsovereenkomst inmiddels negatief is geworden. Toch moet u de overeenkomst op kostprijs blijven waarderen. Ook kunt u geen voorziening vormen voor het verlies op de renteswap. Aftrekbaar is alleen de betaalde rente minus de ontvangen rente op de swap.

Vijf belastingtips voor jonge ouders

Bent u niet één van de 2, 6 miljoen en moet u uw aangifte IB nog invullen. Dan heeft u wellicht wat aan deze belastingtips voor jonge ouders. 
1. Aftrek levensonderhoud kinderen
2. Inkomensafhankelijke combinatiekorting
3. Alleenstaande ouderkorting
4. Kindgebonden budget
5. Specifieke zorgkosten

Ontheffing btw-aangifteplicht voor particuliere zonnepaneelhouders

Particuliere zonnepaneelhouders die zich bij de aanschaf van zonnepanelen hebben laten registreren als btw-ondernemer, moeten sindsdien periodiek btw-aangifte doen. Aan die aangifteplicht is per 1 januari 2015 een einde gekomen. Dat staat in een brief van de Belastingdienst die eind maart jl. is gestuurd aan zonnepaneelhouders. De reden is dat zonnepaneelhouders na toepassing van de kleineondernemersregeling geen btw verschuldigd zijn. Dat is alleen anders als er in een jaar bijzondere kosten aan de panelen zijn. Aan de ontheffing zijn wel voorwaarden verbonden….