Ministerie van Sociale zaken:

Inkomensverrekening in de WW
Per 1 juli 2015 is de inkomensverrekening in de WW ingegaan. Dat betekent dat een WW-gerchtigde van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf mag houden. Hierdoor loont het altijd om vanuit de WW aan het werk te gaan.
De inkomensverrekening geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering hebben.

Hoogste rechter beslist over hoogte rendement op spaargeld

Als u klant een aanslag inkomstenbelasting heeft ontvangen en het niet eens is met de belasting op het spaargeld, hoeft u geen bezwaar te maken. Via een speciale procedure is deze vraag bij de rechter weggelegd.

Als de hoogste rechter vindt dat een verondersteld rendement van 4% over spaargeld inderdaad te hoog is, dan worden de alle aanslagen aangepast met een dagtekening van 14 mei 2015 of later automatisch aan. Dat wordt ook gedaan als u geen bezwaar hebt gemaakt.

Lees meer op belastingdienst.nl

Alleen nog uitbetalingen als het rekeningnummer op naam staat

Krijgt u van de Belastingdienst een verzoek een rekeningnummer door te geven? Als u een toeslag ontvangt of een teruggaaf inkomstenbelasting of bijdrage Zvw, betaalt de Belastingdienst alleen uit als het rekeningnummer op uw naam staat.

Als u nog geen rekeningnummer heeft doorgegeven, dan moet dat snel gebeuren. Per 1 juli stopt de Belastingdienst met uitbetalen als niet is vast te stellen of het nummer op naam van u staat.

Hoe u snel een rekeningnummer wijzigt staat op belastingdienst.nl.

Ministerie van Sociale zaken: Beslagvrije voet sterk vereenvoudigd

De wijze waarop de beslagvrije voet wordt berekend, gaat drastisch veranderen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma (SZW) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief met voorstellen om het systeem eenvoudiger, handhaafbaar en inzichtelijker te maken. 
De beslagvrije voet is het deel van het inkomen van iemand met schulden waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen omdat dit nodig is om van te leven. Als deze te laag wordt vastgesteld heeft een schuldenaar te weinig geld om rond te komen en heeft een schuldeiser valse verwachtingen over de aflosmogelijkheden van de schuldenaar.
Dat de beslagvrije voet met enige regelmaat te laag wordt vastgesteld, heeft voor een belangrijk deel te maken met de complexiteit van het huidige systeem. Wie schulden heeft moet een hoop gegevens te voorschijn halen om een beslagvrije voet te laten berekenen. Worden bijvoorbeeld zorgkosten, huurlasten en toeslagen niet goed meegenomen dan kan de beslagvrije voet een stuk lager uitvallen.
Het kabinet pakt dit probleem aan door de complexiteit uit het systeem te halen. De berekening op basis van vele factoren maakt plaats voor een vast bedrag, alleen gebaseerd op de leefsituatie van de schuldenaar.
Voor schuldenaren én schuldeisers is het belangrijk dat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd, dat deze eenvoudig is en goed uit te leggen. Er zijn al vele tussenstappen gemaakt, zoals een verbeterde samenwerking tussen schuldeisers en betere informatievoorziening voor schuldenaren. Het kabinet streeft ernaar de benodigde wetgeving in 2016 aan de Tweede Kamer voor te leggen. Zo wordt het bestaansminimum nog beter gewaarborgd en weten schuldeisers beter waar ze aan toe zijn.

Vanaf 1 juli 2015 hogere boete voor inkeerder

Sinds 1 juli 2014 wordt er geen boete opgelegd als de belastingplichtige zich vrijwillig meldt binnen 2 jaar na een opzettelijk onjuiste of onvolledige aangifte. Maar bij een latere inkeer wordt een boete opgelegd van 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 kunnen die boetes oplopen tot 60%. Inkeren is altijd goedkoper dan wanneer de Belastingdienst de belastingplichtige op het spoor is. De boete loopt dan op van 150% tot 300% van de verschuldigde belasting. Nu onder meer Zwitserland en Luxemburg geen bankgeheim meer hebben, is de kans groter geworden dat de Belastringdienst weet krijgt van het buitenlandse vermogen van een belastingplichtige.

 

Belastingdienst: Ureneis premiekorting jongere werknemers omlaag

Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst: Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de premiekorting jongere werknemers is een arbeidsovereenkomst van ten minste 32 uur per week voor de duur van ten minste 6 maanden. Het aantal uren per week in deze voorwaarde gaat binnenkort omlaag.

MvF: Autobrief II: Eenvoudiger, stabieler en meer milieuwinst / 2 bijtellingen: 4% en 22%

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën ingestemd met de Autobrief II. Dit voorstel voor aanpassing van het systeem van autobelastingen wordt nu aan de Tweede Kamer aangeboden.
Het fiscale beleid voor auto’s heeft de afgelopen jaren een verandering in gang gezet die hard nodig was. Het stimuleringsbeleid voor zuinig rijden uit de periode vanaf 2008 is inmiddels grotendeels overbodig geworden door de opkomst van Europees bronbeleid. Het huidige systeem van autobelastingen is daardoor nu nodeloos complex, met veel marktverstoring als gevolg. Ook leveren de autobelastingen geen efficiënte bijdrage meer aan een schoner en zuiniger wagenpark en zorgen ze voor instabiele belastinginkomsten.
De nieuwe Autobrief schetst hoe het kabinet van 2017 tot en met 2020 de autobelastingen eenvoudiger wil maken, gericht op een stabiele stroom aan belastinginkomsten en met meer milieuwinst. Dat doet het kabinet door de autobelastingen minder afhankelijk te maken van CO2-uitstoot en in te zetten op een streng Europees bronbeleid. Het kabinet richt de fiscale prikkels op segmenten waar het effect groot is. Emissieloos rijden wordt gestimuleerd door de bijtelling voor volledig elektrische auto’s op 4% te houden. Voor alle andere auto’s gaat de bijtelling naar 22%.
De aanschaf 
belasting BPM gaat stapsgewijs naar beneden met in totaal 12% in 2020. De motorrijtuigenbelasting daalt voor iedereen. Alleen eigenaren van oude diesels die zonder fabrieksroetfilter zijn geleverd en tot honderd keer meer vervuilen dan nieuwe modellen, gaan vanaf 2019 meer betalen.

Met de Autobrief II wordt zuinig rijden gericht en efficiënt gestimuleerd. De aandacht voor luchtkwaliteit wordt substantieel versterkt. En voor particulieren wordt zowel de aanschaf als het autobezit goedkoper

Herinnering ontvangen? Check of u uw ingevulde aangifte ook hebt verstuurd

Heeft u een brief van de Belastingdienst ontvangen, waarin staat dat de aangifte inkomstenbelasting over 2014 nog gedaan moet worden? Het kan zijn dat de aangifte wel is ingevuld, maar nog niet is verstuurd. Doe dit dan alsnog.

Sinds maandag 15 juni heeft de Belastingdienst 320.000 herinneringen gestuurd naar mensen waarvan nog geen aangifte inkomstenbelasting over 2014 is ontvangen.

De afgelopen week is de BelastingTelefoon gebeld over herinneringen die ten onrechte zouden zijn verstuurd. In bijna alle gevallen bleek dat de bellers of hun gemachtigden wel een aangifte hadden ingevuld, maar deze niet hadden verstuurd.

Ontvangt u een herinnering voor de aangifte over het jaar 2014? Controleer dan of u de ingevulde aangifte ook heeft verstuurd. Komt u erachter dat dat niet zo is? Doe alsnog aangifte vóór de datum die wordt genoemd in de herinnering. U krijgt dan geen boete.

Aanvragen Subsidieregeling praktijkleren

Aanvragen voor de subsidieregeling praktijkleren kunt u vanaf 2 juni 2015 tot en met uiterlijk 15 september 2015 vóór 17.00 uur indienen.

Subsidie praktijkleren kunt u achteraf aanvragen: na afloop van het studiejaar (31 juli of 31 augustus) of na afloop van de begeleiding. Een aanvraag kunt u tijdens de aanvraagperiode indienen. Voor begeleiding uit een voorgaand studiejaar kunt u geen aanvraag indienen. U kunt uitsluitend via het eLoket een aanvraag voor de subsidieregeling digitaal indienen.

Lees meer op RVO.nl

 

Vanaf 1 juni inkomensgegevens ook op MijnOverheid

Op MijnOverheid staat nu ook actuele informatie over het geregistreerd inkomen. Overheidsorganisaties gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om de hoogte van uitkeringen of andere inkomensafhankelijke regelingen vast te stellen.

Dit inkomen heeft de Belastingdienst geregistreerd op basis van de aangifte inkomstenbelasting.

Meer informatie over MijnOverheid vindt u op de site van de Belastingdienst.